blackandwhite:

DOLAN BIKEPORN

a 3k carbon dolan prototype track frame. stunning.

46 notes